Niesłyszący

Promesa dla Kultury

belka MKiDN.jpeg

          Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Promesa dla Kultury ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dotację w kwocie 545 739,83  złotych Gmina Wiślica przeznaczy  na dofinansowanie wkładu własnego  projektu „Tysiącletnia Wiślica śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej przez pradzieje chrześcijańskiej Wiślicy” przewidzianego do realizacji z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość zadania wynosi : 6 277 718,26 zł.

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  - państwowego funduszu celowego.